Jesteś tutaj:

Przypomnienie o konieczności złożenia do 31 marca 2018 roku zweryfikowanego raportu rocznego na temat wielkości emisji CO2 za rok 2017 przez prowadzących instalacje oraz operatorów statków powietrznych objętych Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji.

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 568 ze zm.) prowadzący instalację albo operator statku powietrznego jest zobowiązany do przedłożenia Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania i Zarządzania Emisjami, do dnia 31 marca, zweryfikowanego raportu rocznego za 2017 r., tj. raportu rocznego na temat wielkości emisji wraz ze sprawozdaniem z weryfikacji.

Ust. 2 ww. artykułu mówi, że raport przedkłada się w dwóch formach: pisemnej i elektronicznej. Podkreślamy, iż termin przedłożenia zweryfikowanego raportu, zarówno w formie pisemnej i elektronicznej, należy traktować jako termin wpłynięcia raportu do Krajowego ośrodka. Forma pisemna raportu rocznego o wielkości emisji musi zawierać czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy, natomiast forma pisemna sprawozdania z weryfikacji musi zawierać czytelny podpis osoby upoważnionej ze strony weryfikatora. Raport roczny na temat wielkości emisji oraz sprawozdanie z weryfikacji w formie elektronicznej należy przesłać w formacie Excel, pozwalającym na elektroniczne przetwarzanie danych, na adres: roczne_raporty@kobize.pl, z informacją w tytule wiadomości o numerze ewidencyjnym KPRU, w formacie: Raport roczny z instalacji, nr KPRU PL-XXXX-XX.

Raport roczny na temat wielkości emisji oraz sprawozdanie z weryfikacji należy sporządzić na formularzu w formacie Excel, przygotowanym przez Komisję Europejską. Formularze raportu rocznego oraz sprawozdania z weryfikacji dostępne są na stronie www.kobize.pl, w zakładce „Materiały do pobrania”.

Krajowy ośrodek sugeruje, by wraz z wersją elektroniczną w postaci pliku Excel przesłać również skan raportu rocznego i sprawozdania z weryfikacji w wersji PDF z widoczną pieczątką i czytelnym podpisem osoby upoważnionej.

Jednocześnie Krajowy ośrodek informuje, że z uwagi na okres Świąt Wielkanocnych nie będzie pracował w dniu 31 marca (sobota).

Kierując się doświadczeniem z lat ubiegłych Krajowy ośrodek prosi o nieodkładanie powyższych obowiązków na ostatni możliwy termin i w miarę możliwości wcześniejsze przedłożenie zweryfikowanego rocznego raportu emisji gazów cieplarnianych.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU