Jesteś tutaj:

Przypomnienie o konieczności złożenia do 31 marca 2020 raportu o emisji CO2 za rok 2019

Drukuj

Ponowne przypomnienie o konieczności złożenia do 31 marca 2020 roku zweryfikowanego rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 za rok 2019 przez prowadzących instalacje oraz operatorów statków powietrznych objętych Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji.

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020, poz.136, dalej: ustawa) prowadzący instalację albo operator statku powietrznego jest zobowiązany do przedłożenia Krajowemu ośrodkowi, do dnia 31 marca, zweryfikowanego rocznego raportu za 2019 r., tj. rocznego raportu na temat wielkości emisji wraz ze sprawozdaniem z weryfikacji. W tym samym terminie prowadzący instalację albo operator statku powietrznego przekazuje kopie raportu i kopie sprawozdania organowi właściwemu do wydania zezwolenia.

Ustęp 2 ww. artykułu mówi, że raport przedkłada się w dwóch postaciach: papierowej i elektronicznej umożliwiającej przetwarzanie zawartych w nim danych. Podkreślamy, iż termin przedłożenia zweryfikowanego raportu, zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej, należy traktować jako termin wpłynięcia raportu do Krajowego ośrodka. Postać papierowa rocznego raportu na temat wielkości emisji musi zawierać czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania prowadzącego instalację, natomiast postać pisemna sprawozdania z weryfikacji musi zawierać czytelny podpis osoby upoważnionej ze strony weryfikatora. Roczny raport na temat wielkości emisji oraz sprawozdanie z weryfikacji w postaci elektronicznej należy przesłać w formacie Excel, ponieważ taki format umożliwia przetwarzanie danych zawartych w formularzach, na adres: roczne_raporty@kobize.pl, z informacją w tytule wiadomości o numerze ewidencyjnym KPRU, w formacie: Roczny raport z instalacji, nr KPRU PL-XXXX-XX.

Roczny raport na temat wielkości emisji oraz sprawozdanie z weryfikacji należy sporządzić na formularzach w formacie Excel, zamieszczonych na stronie internetowej Krajowego ośrodka, opracowanych na podstawie formularzy i wytycznych ogłaszanych przez Komisję Europejską. Formularze rocznego raportu oraz sprawozdania z weryfikacji dostępne są na stronie www.kobize.pl, w zakładce „Materiały do pobrania”.

W związku ze zbliżającym się terminem i przyspieszeniem prac Krajowy ośrodek sugeruje, by wraz z wersją elektroniczną w postaci pliku Excel przesłać również skan rocznego raportu i sprawozdania z weryfikacji w wersji PDF z widoczną pieczątką i czytelnym podpisem osoby upoważnionej lub podpisane profilem zaufanym albo podpisem kwalifikowanym wersje elektroniczne ww. plików (niezależnie od przekazania ich Krajowemu ośrodkowi w postaci papierowej pocztą tradycyjną, kurierem albo osobiście).

Kierując się doświadczeniem z lat ubiegłych Krajowy ośrodek prosi o nieodkładanie powyższych obowiązków na ostatni możliwy termin i w miarę możliwości wcześniejsze przedłożenie zweryfikowanego rocznego raportu na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU