Jesteś tutaj:

Komunikat w sprawie obowiązku przedłożenia informacji, o której mowa w art. 64 ust.1 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych za rok 2019

Drukuj

Przypominamy, iż na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018, poz. 1201 ze zm., dalej „ustawa”), prowadzący instalację, któremu przydzielono uprawnienia do emisji, ma obowiązek przedłożyć Krajowemu ośrodkowi w terminie od dnia 15 listopada do dnia 31 grudnia każdego roku informację o:

  1. rzeczywistych lub planowanych zmianach zdolności produkcyjnej, zmianach poziomu działalności oraz zmianach w działaniach w instalacji w danym roku w podziale na podinstalacje, albo
  2. braku zmian, o których mowa w pkt 1.

Informację za 2019 r. należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego konta w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Informację do systemu wprowadza się przez stronę internetową Krajowej bazy dostępną pod adresem: http://www.krajowabaza.kobize.pl

Informujemy, iż zgodnie z Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019, poz. 1501), prowadzący instalację nie ma już obowiązku przekazania wydruku złożonej informacji organowi właściwemu do wydania zezwolenia.

Niezłożenie informacji za 2019 r. w terminie, tj. do dnia 31 grudnia 2019 r., skutkuje zawieszeniem wydania uprawnień do emisji na 2020 r., zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy, a w przypadku gdy prowadzący instalację nie złoży wymaganych informacji do dnia 1 lipca 2020 r., uprawnienia do emisji na 2020 r. zgodnie z art. 65 ust. 4 ustawy, nie zostaną wydane.

Wszelkie pytania należy kierować na:

  • infolinię systemu Krajowej bazy: tel: 225696596 (dostępny w dni robocze w godzinach 9:00 - 15:00), lub

adres email: nerc@kobize.pl

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU