Jesteś tutaj:

Informacja w sprawie zatwierdzania planów metodyki monitorowania

Drukuj

Informujemy, iż w Dzienniku Ustaw z dnia 9 sierpnia 2019 r. została opublikowana ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1501), który to akt wprowadza między innymi przepisy w zakresie funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2021 r. Przepisy zmienionej ustawy zaczną obowiązywać od dnia 24 sierpnia 2019 r.

W związku z powyższym zwracamy uwagę prowadzącym instalację na obowiązek złożenia do zatwierdzenia planu metodyki monitorowania do organu właściwego do wydania zezwolenia w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zgodnie z art. 40 tej ustawy.

Organ właściwy do wydania zezwolenia, zgodnie z art. 26f ust. 1 przedmiotowej ustawy sprawdza czy przedłożony plan metodyki monitorowania jest zgodny z zezwoleniem wydanym dla tej instalacji, a w szczególności z planem monitorowania wielkości emisji. Organ także sprawdza czy wszystkie wskazane w planie metodyki monitorowania załączniki zostały dołączone do wniosku o zatwierdzenie tego planu, w tym m.in.:

  • opis instalacji, z uwzględnieniem w szczególności opisu przeprowadzonych procesów, wykaz źródeł emisji, schemat i plan instalacji umożliwiający zrozumienie podstawowych przepływów materiałów i energii;
  • ocenę ryzyka;
  • odniesienie do procedury zarządzania przydzielaniem obowiązków w zakresie monitorowania i raportowania w ramach instalacji, a także zarządzania kompetencjami odpowiedzialnych pracowników;
  • odniesienie do procedury regularnej oceny planu metodyki monitorowania pod względem jego odpowiedniości;
  • odniesienie do pisemnych procedur dotyczących działań w zakresie przepływu danych i działań kontrolnych, w tym schematów wyjaśniających;
  • procedura rejestrowania wytworzonych produktów i odpowiadających im kodów PRODCOM;
  • uzasadnienie potwierdzające techniczną niewykonalność (w stosownych przypadkach);
  • uzasadnienie potwierdzające nieracjonalne koszty (w stosownych przypadkach);
  • uproszczoną ocenę niepewności (w stosownych przypadkach).

Po sprawdzeniu planu metodyki monitorowania przez organ właściwy do wydania zezwolenia, wniosek przekazywany jest do Krajowego ośrodka w celu wydania opinii zgodnie z art. 26f ust. 4 ustawy.

Plan metodyki monitorowania, składany wraz z wnioskiem o przydział bezpłatnych uprawnień na lata 2021-2025, oceniony przez weryfikatora, opisywał sposób zbierania danych historycznych za lata 2014-2018. Plan metodyki monitorowania, który obecnie należy przedłożyć do zatwierdzenia do organu właściwego powinien zawierać instrukcje monitorowania danych bieżących, które będą przedkładane co roku przez prowadzącego instalację. W związku z tym prowadzący instalacje powinni dokonać przeglądu planu metodyki monitorowania, tak by odzwierciedlał rzeczywistą sytuację, charakter i funkcjonowanie instalacji.

Zatwierdzony plan metodyki monitorowania będzie stanowił podstawę monitorowania danych generowanych po roku 2018, będzie stanowić podstawę do sporządzania rocznych raportów w zakresie poziomów działalności oraz raportów dotyczących danych podstawowych.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU