Jesteś tutaj:

Informacje na temat planów metodyki monitorowania w zakresie udoskonaleń

Drukuj

W związku z licznymi pytaniami, informujemy, że nie ma wymogu składania raportów w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania w odniesieniu do planu metodyki monitorowania, obejmującego monitorowanie poziomów działalności, przepływów energii i emisji na poziomie podinstalacji, służącego jako podstawa do sporządzania raportów dotyczących danych podstawowych oraz rocznych raportów w zakresie poziomów działalności, wymaganych w celu dostosowania przejściowego przydziału bezpłatnych uprawnień zgodnie z art. 10a ust. 20 dyrektywy 2003/87/WE.

Wymóg udoskonalania metodyki monitorowania danych dotyczących przydziałów bezpłatnych uprawnień, sformułowany w art. 9 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10 a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. UE z 2019 L 59 z 27.02.2019. str. 8) (FAR), nie wiąże się ze sporządzaniem raportów w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania i przedkładaniem ich do zatwierdzenia do organu właściwego.

Konieczność sporządzenia raportu w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania i przedstawienia go do zatwierdzenia właściwemu organowi wynika z art. 69 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. UE z 2012 L 181 z 12.07.2012, str.30 ze zm.) i dotyczy planu monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w rozdziale drugim ww. rozporządzenia.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU