Jesteś tutaj:

WAŻNA INFORMACJA O PRZYDZIALE BEZPŁATNYCH UPRAWNIEŃ DO EMISJI NA LATA 2021-2030 - FORMULARZE DO ZBIERANIA DANYCH

Drukuj

W dniu 28 lutego 2019 r. weszło w życie rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (tzw. FAR – Free Allocation Rules) 

Według artykułu 4 rozporządzenia FAR, prowadzący instalację kwalifikującą się do przydziału bezpłatnych uprawnień na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE może przedłożyć do Krajowego ośrodka (właściwego organu) wniosek o przydział bezpłatnych uprawnień na okres, na który przydzielane będą uprawnienia do emisji, tj. lata 2021-2025. Taki wniosek przedkłada się przed dniem 30 maja 2019 r. 

Wniosek o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji zawiera następujące dane:

a)  raport dotyczący danych podstawowych zweryfikowany jako zadowalający na zasadach określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/2067 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 334 z 31.12.2018, s. 94). Raport zawiera dane dotyczące instalacji, w tym w szczególności: podział instalacji na podinstalacje, poziomy działalności podinstalacji, dane o emisji na poziomie podinstalacji oraz każdy parametr wymieniony w załączniku IV rozporządzenia FAR, dla odpowiedniego okresu odniesienia tj. dla lat 2014-2018;

b)  plan metodyki monitorowania stanowiący podstawę raportu dotyczącego danych podstawowych oraz sprawozdania z weryfikacji, zgodnie z załącznikiem VI rozporządzenia FAR;

c)   sprawozdanie z weryfikacji raportu dotyczącego danych podstawowych oraz planu metodyki monitorowania, o ile nie został on jeszcze zatwierdzony przez właściwy organ. 

Prowadzący instalacje i weryfikatorzy do celów przedkładania raportów dotyczących danych podstawowych, planów metodyki monitorowania i sprawozdań z weryfikacji, stosują formularze elektroniczne. 

Informujemy, iż elektroniczne formularze raportów dotyczących danych podstawowych, planów metodyki monitorowania i sprawozdań z weryfikacji są aktualnie dostępne jedynie w angielskiej wersji językowej. Według informacji, będących w posiadaniu Krajowego ośrodka, Komisja Europejska udostępni polską wersję językową formularzy po dniu 21 marca 2019 r. W związku z krótkim czasem, który pozostał na sporządzenie wniosku, prosimy o zapoznanie się z wersją angielską formularzy. Prosimy o nieprzesyłanie wniosków w wersji angielskiej.

Informacje o procedurze składania wniosków o bezpłatny przydział opublikujemy niezwłocznie po uzyskaniu polskich wersji językowych formularzy.

 

Angielskie wersje formularzy:

raport dotyczący danych podstawowych

plan metodyki monitorowania

sprawozdanie z weryfikacji

 

Formularze są dostępne również na stronach Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/allowances_en#tab-0-1

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU