Jesteś tutaj:

Lotnictwo – zmiana zasad monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji z działań lotniczych objętych systemem handlu uprawnienia do emisji

Drukuj

W dniu 29 października 2018 r., rozpoczął się proces konsultacji społecznych dwóch projektów legislacyjnych opublikowanych przez Komisję Europejską. Projekty te przyjęły formę rozporządzeń wykonawczych, w zakresie których ustanawia się przepisy prawa dotyczące monitorowania, raportowania oraz weryfikacji emisji dwutlenku węgla pochodzących z działań wymienionych w Załączniku I do Dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE w latach 2021 – 2030 oraz kolejnych okresach rozliczeniowych. Dokumenty poddane konsultacjom społecznym udostępnione zostały w języku angielskim i można je odnaleźć pod niniejszymi adresami internetowymi:

  1. Projekt Rozporządzenia Komisji dotyczącego monitorowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych (dalej: MRR),
  2. Projekt Rozporządzenia Komisji dotyczącego zasad weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów (dalej: AVR).

Powiązanie projektów opublikowanych przez Komisję Europejską z globalnych mechanizmem Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (dalej: CORSIA).

Oba przytoczone powyżej projekty dotyczą przyszłego, rozpoczynającego się w 2021 roku, okresu rozliczeniowego i kolejnych po nim następujących. Z uwagi na prowadzone obecnie prace w Unii Europejskiej nad wdrożeniem od 2021 roku globalnego mechanizmu CORSIA, już na etapie stanowienia prawa dla kolejnego okresu rozliczeniowego, Komisja Europejska postanowiła wprowadzić tymi projektami do obecnie obowiązujących zasad MRR i AVR pewne zmiany, wynikające bezpośrednio z ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (dalej: ICAO) zasad będących wstępnymi założeniami do wdrożenia od 2021 roku mechanizmu CORSIA.

Mechanizm CORSIA wymaga, aby operatorzy statków powietrznych nim objęci od 1 stycznia 2019 roku monitorowali wielkość emisji dwutlenku węgla z operacji objętych mechanizmem. Wynika to wprost z zasad określonych przez ICAO w tomie 4 Załącznika 16 do Konwencji Chicagowskiej, tzw. dokumencie Standards and Recommended Practices (SARPs).

Zaproponowane przez Komisję Europejską zmiany do obecnych przepisów MRR w zakresie sektora lotniczego i jego powiązania z mechanizmem CORSIA zwarte zostały w art. 76 (Rozdział VIII) projektu Rozporządzenia Komisji dotyczącego monitorowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych (dokument wymieniony w punkcie nr 1 powyżej).

Od momentu publikacji projektów Komisji Europejskiej, każdy zainteresowany może w terminie do 26 listopada 2018 r. zgłaszać uwagi do zaproponowanych w nich rozwiązań, do czego serdecznie zachęcamy.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU