Jesteś tutaj:

Rozliczenie emisji za 2017 rok

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 568), termin rozliczenia emisji za rok 2017 upływa z dniem 30 kwietnia 2018 r.

Zgodnie z art. 104 ust. 1 ww. ustawy prowadzący instalację, który nie dokonał rozliczenia wielkości emisji w terminie, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lub 5, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości równej iloczynowi liczby uprawnień do emisji, która nie została umorzona i jednostkowej stawki administracyjnej kary pieniężnej. Na podstawie art. 104 ust. 2 i 3 ustawy, jednostkowa stawka administracyjnej kary pieniężnej w przypadku braku umorzenia emisji stanowi równowartość 100 euro wg średniego kursu euro w przeliczeniu na złote ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy następujący po dniu 30 kwietnia roku, w którym powstał obowiązek rozliczenia.

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: rejestr@kobize.pl lub telefonicznie.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU