Jesteś tutaj:

Międzynarodowe spotkanie w KOBiZE nt. non-ETS w latach 2021-2030

Drukuj

Krajowy ośrodek wraz z Ministerstwem Środowiska zorganizował 24 października br. w siedzibie KOBiZE międzynarodowe spotkanie eksperckie pt. „2030 Framework for Effort Sharing. Informal meeting on the ESR proposal.”, poświęcone kształtowaniu zobowiązań państw członkowskich w obszarze non-ETS w latach 2021-2030. Spotkanie miało charakter warsztatów, w których wzięło udział 16 ekspertów z 13 państw członkowskich UE (z Bułgarii, Czech, Danii, Estonii, Francji, Holandii, Litwy, Malty, Niemiec, Rumunii, Szwecji, Węgier i Wielkiej Brytanii), przedstawiciele Ministerstwa Środowiska oraz eksperci KOBiZE.

Tematem przewodnim spotkania była analiza opublikowanego przez Komisję Europejską w dn. 20 lipca 2016 r. pakietu dokumentów zawierających propozycje legislacyjne dotyczące nowego reżimu zobowiązań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w obszarze nieobjętym systemem EU ETS (non-ETS). Kluczowym elementem propozycji KE jest projekt rozporządzenia w sprawie zobowiązań redukcyjnych państw członkowskich w zakresie emisji gazów cieplarnianych w latach 2021-2030 (zwanego dalej ESR)[1]. Drugą istotną propozycją Komisji jest projekt rozporządzenia dotyczącego włączenia do ram polityki klimatycznej do roku 2030 emisji i pochłaniania z użytkowania gruntów, zmian użytkowania gruntów oraz leśnictwa[2] (tzw. LULUCF[3]). Celem warsztatów było przedstawienie analizy projektu ESR i zaproponowanie możliwych rozwiązań, które mogłyby ten projekt ulepszyć oraz pokazanie alternatywnego (w stosunku do propozycji KE) podziału wysiłków redukcyjnych pomiędzy państwa członkowskie w obszarze non-ETS, jak również zwrócenie uwagi na potencjał sektora LULUCF, który powinien być w pełni wykorzystany w kolejnej perspektywie rozliczeniowej (2021-2030). Warsztaty miały również przyczynić się do wymiany poglądów i opinii między ekspertami państw członkowskich UE poprzez podjęcie tematyki związanej z ESR na forum europejskim w sposób konstruktywny, zmierzający do wypracowania lepszego i akceptowalnego dla wszystkich państw członkowskich uregulowania prawnego w obszarze non-ETS w latach 2021-2030.

 

[1] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 for a resilient Energy Union and to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation No 525/2013 of the European Parliament and the Council on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and other information relevant to climate change, COM(2016) 482 final, Bruksela, 20.07.2016.

[2] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry into the 2030 climate and energy framework and amending Regulation No 525/2013 of the European Parliament and the Council on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and other information relevant to climate change, COM(2016) 479 final, Bruksela, 20.07.2016.

[3] LULUCF, ang. skrót od „Land use, Land Use Change and Forestry” oznacza: użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów oraz leśnictwo

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU