Jesteś tutaj:

Wyrok w sprawie decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej KPRU na lata 2008-2012

Drukuj

NULL

Wyrokiem z dnia 23 września 2009 r. w sprawie Rzeczpospolita Polska przeciwko Komisji Europejskiej (T-183/07), Sąd Pierwszej Instancji WE stwierdził nieważność decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do Emisji na lata 2008-2012 notyfikowanego przez Rzeczpospolitą Polską.
Sąd stwierdził, że narzucając, w ramach przeprowadzanej kontroli KPRU, limit całkowitej liczby uprawnień do emisji podlegającej rozdziałowi, Komisja Europejska przekroczyła przyznane jej kompetencje.
W ocenie Sądu Dyrektywa 2003/87/WE przyznaje Komisji wąski margines oceny przedkładanych przez Państwa Członkowskie krajowych planów. Komisja może sprawdzić zgodność notyfikowanego przez Państwo planu z kryteriami ustanowionymi w Dyrektywie oraz odrzucić plan – w drodze uzasadnionej decyzji – w przypadku jego niezgodności z tymi kryteriami i przepisami Dyrektywy.
Sąd stwierdził, że w ramach przeprowadzanej oceny KPRU Komisja nie może domagać się pominięcia danych zawartych w notyfikowanym planie i zastąpienia ich własnymi danymi uzyskanymi na podstawie własnej metody oceny. Komisja nie może też narzucać Państwom Członkowskim w decyzjach dotyczących oceny KPRU całkowitych limitów uprawnień, bo tym samym wkracza w zakres przyznanej państwu wyłącznej kompetencji.
Sąd orzekł także, że Komisja wydając zaskarżoną decyzję dopuściła się naruszenia obowiązku jej uzasadnienia, które wskazywałoby dlaczego instrumenty użyte przez Polskę do opracowania KPRU są niezgodne z kryteriami określonymi w Dyrektywie.

Pełny tekst orzeczenia dostępny jest na stronie internetowej http://curia.europa.eu poprzez formularz wyszukiwania sprawy T-183/07.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU