Jesteś tutaj:

Usunięcie uprawnień z okresu 2005 – 2007

Drukuj

NULL

Zgodnie z artykułem 60 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2216 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów stosownie do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L386 s.1-77) zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) NR 916/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2216/2004 w sprawie ujednoliconego i zabezpieczonego systemu rejestrów stosownie do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L200 s.5-39) Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji w dniu 1 maja 2008 roku usunie z rachunków znajdujących się w Krajowym Rejestrze Uprawnień wszystkie jednostki EUA przydzielone  na okres 2005-2007.
W przypadku, gdy w dniu 1 maja br. w Rejestrze będą oczekiwały  transakcje umorzenia stworzone przez przedstawicieli prowadzącego instalację, Krajowy Administrator przyjmując, że intencją operatora było przeprowadzenie rozliczenia zatwierdzi wszystkie operacje tego typu.
Oczekujące transakcje, inne niż transakcja umorzenia zostaną w dniu 1 maja 2008 r. odrzucone przez Administratora Krajowego Rejestru. Odrzucenie oczekującej na zatwierdzenie transakcji oznacza, że nie zostanie ona sfinalizowana, a wykonanie jej po 1 maja br. nie będzie możliwe.
Transakcje zatwierdzone przez Krajowego Administratora w dniu 1 maja 2008 r. będą uznawane za transakcje wykonane po terminie. Ostateczną datą, do której powinno nastąpić rozliczenie instalacji związane z wykonaniem operacji umorzenia, jest dzień 30 kwietnia 2008 r.
ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU