Jesteś tutaj:

WNIOSKI Z WARSZTATÓW DOTYCZĄCYCH PRZEGLĄDU DYREKTYWY 2003/87/WE

Drukuj

NULL

WNIOSKI Z WARSZTATÓW DOTYCZĄCYCH
PRZEGLĄDU DYREKTYWY 2003/87/WE (EU ETS)
WŁĄCZENIE POCHŁANIANIA DO WSPÓLNOTOWEGO SYSTEMU HANDLU EMISJAMI
                                                                   6-8 czerwca 2007
Tuczno, Polska

Ministerstwo Środowiska wraz z Krajowym Administratorem Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz przy współpracy z Komisją Europejską i Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych zorganizowały międzynarodowe warsztaty, których celem był przegląd dyrektywy  handlu uprawnieniami do emisji oraz możliwość włączenia pochłaniania CO2 przez lasy i zastosowanie takiego rozwiązania we wspólnotowym systemie handlu emisjami.

Warsztaty przeprowadzono na powierzchniach doświadczalnych Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.

Należy nadmienić, że konkluzje przyjęte przez Radę Europejską z 8-9 marca 2007 roku zachęcają do rozszerzenia systemu handlu uprawnieniami do emisji między innymi o leśnictwo. „..Rada Europejska zwraca się  do Komisji o odpowiednio wczesne dokonanie przeglądu systemu UE handlu uprawnieniami do emisji z myślą o zwiększenie przejrzystości  i wzmocnieniu systemu, a także poszerzeniu zakresu jego zastosowania  oraz o rozważenie, jako części przeglądu systemu UE handlu uprawnieniami do emisji, możliwego rozszerzenia jego zakresu  o kwestie związane z wykorzystaniem terenów i jego zmianami, leśnictwem …”

Celem warsztatów było uzupełnienie i pogłębienie wiedzy oraz wzbudzenie zainteresowania nową koncepcją forum państw członkowskich UE. Uczestnicy warsztatów  przygotowali i  wypracowali stanowisko, które może zachęcić do pracy nad koncepcją wprowadzenia  pochłaniania CO2 przez lasy do EU ETS.

W międzynarodowych warsztatach wzięli udział eksperci Komisji Europejskiej, przedstawiciele instytucji rządowych, badawczych, agencji ochrony środowiska, niezależnych organizacji ekologicznych, reprezentanci przemysłu, parlamentarzyści i eksperci rządów reprezentujący następujące kraje: Francję, Portugalię, Niemcy, Szwecję, Wielką Brytanię, Holandię, Czechy, Litwę, Łotwę, Rumunię, Słowację.

Obradom  przewodniczył minister środowiska RP prof. Jan Szyszko. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z koncepcją propagowaną przez Polskę dotyczącą pochłaniani CO2 przez lasy oraz wymiany doświadczeń na tematy dotyczące handlu uprawnieniami do emisji  podczas  sesji poświęconych następującym zagadnieniom:
- monitorowanie i raportowanie pochłaniania CO2 przez kompleksy leśne,
- bilans węgla w ekosystemach leśnych,
- zawartość węgla w glebach leśnych i na terenach otwartych,
- potencjał pochłaniania CO2 w europejskim sektorze leśnym,
- pochłanianie CO2, jako istotne narzędzie zapobiegania zmianom klimatu,
- włączenie pochłaniania do wspólnotowego systemu handlu emisjami - propozycja Francji,
- włączenie pochłaniania do wspólnotowego systemu handlu emisjami – propozycja Polski,
- możliwość pochłaniania węgla przez środowisko naturalne celem ochrony bioróżnorodności,
- różnicowanie zawartości węgla w krajobrazie dla kształtowania bioróżnorodności i tworzenia miejsc pracy w 
  terenach niezurbanizowanych

Warsztaty potwierdziły duże doświadczenie polskich instytucji badawczych oraz poważne zainteresowanie wielu środowisk i krajów Unii Europejskiej w zakresie dalszego rozwijania dyskusji i wdrażania nowych koncepcji potwierdzonych badaniami naukowymi ukierunkowanymi na pochłanianie CO2 przez lasy.

Przedstawiona przez Polskę i Francję strategia powinna uświadomić krajom członkowskim, że nowa koncepcja może okazać się skuteczną metodą ochrony przed globalnym ocieplaniem się klimatu.

Równocześnie  uczestnicy warsztatów  wyrazili opinię, że przedstawione rozwiązania powinny być inspiracją dla krajów członkowskich do korzystania z doświadczeń Polski i Francji oraz wprowadzenia poznanych działań  w swoich krajach. Pochłanianie dwutlenku węgla przez lasy może mieć istotny wpływ  dla łagodzenia zmian klimatu, ochrony bioróżnorodności i tworzenia miejsc pracy w terenach niezurbanizowanych. Pochłanianie przez lasy może być włączone do Europejskiego Systemu Handlu Emisjami.

Zespół Prasowy KASHUE

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU