Jesteś tutaj:

w sprawie danych umieszczanych w raportach rocznych.

Drukuj

NULL

W związku z rozpoczęciem weryfikacji raportów rocznych emisji CO2 za 2006 rok KASHUE prosi o umieszczenie w raporcie następujących informacji:
1.numeru KPRU na pierwszej stronie raportu,
2.numerów REGON, NIP, kodu PKD podstawowego rodzaju działalności
3.wartości opałowych stosowanych paliw,
4.zawartości % węgla w jednostce masy surowca wykorzystywanego w procesie    technologicznym,
5.gęstości w przypadku ilości paliw płynnych podanej w m3,
6.kodów odpadów zgodnie z katalogiem odpadów,
7.skreślenie niepotrzebnych jednostek w tabelach w których pozostawiono wybór (np. Mg lub m3),
8.podanie sumarycznej wielkości emisji, na podstawie której dokonane zostanie umorzenie uprawnień w Rejestrze,
9.w tabeli 5 podać jak dotychczas wielkość emisji CO2 na podstawie systemu opłat za korzystanie ze środowiska za rok 2004 i 2005.

Zweryfikowany roczny raport powinien być sporządzony oddzielnie dla każdej instalacji, z zastosowaniem zaokrągleń wielkości podawanych w raporcie zgodnie z objaśnieniami zawartymi w  załączniku nr 12, punkt 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz.U. Nr 16, poz 124).

KASHUE przypomina, iż poziomy dokładności wykorzystywane do określenia wielkości emisji wyliczonych w raporcie rocznym powinny być spójne z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji. KASHUE wyjaśnia również, że każda zmiana poziomu dokładności w trakcie trwania okresu rozliczeniowego pociąga za sobą zmianę w zezwoleniu na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji, wydawanego przez odpowiedni organ administracji publicznej, uwzględniającego zmodyfikowane poziomy dokładności oraz odpowiednią metodykę. Wynika to z faktu zmian w sposobie monitorowania, który jest określony w zezwoleniu.
W roku 2006 nadal obowiązują wartości zawarte w tabeli KCIE „Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003”
Prosimy, aby zwrócić uwagę, iż prowadzący instalację powinni przesłać do KASHUE zweryfikowany raport roczny w oryginale, spięty w całość lub jako kserokopia poświadczona na każdej stronie za zgodność z oryginałem. Prowadzący instalacje powinien również przesłać raport w wersji elektronicznej (pdf, jpg, gif,  z widocznymi podpisami) na adres: roczne_raporty@kashue.pl. W tytule prosimy o umieszczenie:
zweryfikowany raport z instalacji KPRU (podać numer instalacji).
Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością sporządzenia przez KASHUE spójnych raportów i statystyk. KASHUE dziękuje za dostosowanie się do zawartych powyżej uwag.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU