Jesteś tutaj:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2067 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego

Drukuj

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2067 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawia przepisy dotyczące weryfikacji wielkości emisji gazów cieplarnianych z instalacji i operacji lotniczych oraz tonokilometrów z operacji lotniczych, a także przepisy dotyczące akredytacji weryfikatorów i nadzoru nad nimi. Rozporządzenie to zastąpiło obowiązujące do dnia 31.12.2018 r. rozporządzenie Komisji nr 600/2012, które wcześniej regulowało tę materię.

Rozporządzenie określa obowiązki weryfikatora, zasady przeprowadzania weryfikacji, postępowanie w przypadku nieprawidłowości, niezgodności i nieprzestrzegania właściwych przepisów, zasady przeprowadzania niezależnych przeglądów oraz prowadzenia wewnętrznej dokumentacji z weryfikacji. Ważnym obszarem spraw są wymagania związane ze sporządzeniem sprawozdania z weryfikacji, ustalenie zakresu tego sprawozdania oraz formuły ocen (ustalenia), które weryfikator umieszcza w sprawozdaniu.

Rozporządzenie określa również wymogi dotyczące doskonalenia procesu monitorowania i sprawozdawczości oraz warunki przeprowadzania uproszczonej weryfikacji raportów przedstawianych przez prowadzących instalacje. Ważną częścią rozporządzenia są wymagania dotyczące kompetencji weryfikatorów, ram prawnych ich akredytacji oraz warunki sprawowania nadzoru nad weryfikatorami przez krajowe jednostki akredytujące i środki administracyjne, które organ nadzoru może zastosować wobec weryfikatora.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU