Jesteś tutaj:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego

Drukuj

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 ustanawia zasady monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz danych dotyczących działalności zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2021 r. i w kolejnych okresach rozliczeniowych. Rozporządzenie to zastąpi z dniem 1 stycznia 2021 r. rozporządzenie Komisji nr 601/2012, które obecnie reguluje tę materię, należy jednak mieć na uwadze, iż jego przepis art. 76 wprowadzający zmiany w rozporządzeniu 601/2012 stosuje się od dnia 1 stycznia 2019 r.

Rozporządzenie zawiera wykaz zasad ogólnych w zakresie monitorowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych, wymagania w zakresie planu monitorowania i jego zawartości , przesłanek jego zmiany oraz formalnego wymogu zatwierdzania planu. Ponadto rozporządzenie określa szczegółowe zasady monitorowania emisji z instalacji oraz monitorowania emisji i tonokilometrów z operacji lotniczych, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki monitorowania, systemów pomiarowych i współczynników obliczeniowych. Rozporządzenie określa także terminy i obowiązki w zakresie raportowania oraz przesłanki wyznaczania wielkości emisji przez właściwy organ, a także wymogi dotyczące technologii informacyjnych.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU