Jesteś tutaj:

Polityka prywatności

Drukuj

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; dalej „RODO”) Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy (dalej: „IOŚ-PIB”) jako Administrator danych osobowych, informuje:

I. 

Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest IOŚ-PIB z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032034. W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor Instytutu.

II. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (dalej: „IOD”) w IOŚ-PIB: iodo@ios.edu.pl

III. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie:

 1. konieczność wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 2. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 3. konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy;
 4. udzielona zgoda.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 2. zawarcia i realizacji umowy;
 3. prowadzenia działalności statutowej Administratora;
 4. dochodzenia roszczeń;
 5. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski;
 6. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

W przypadku pośredniego pozyskiwania danych dane osobowe mogą pochodzić z dokumentów określonych przepisami prawa, z korespondencji z podmiotami kontaktującymi się z Administratorem, z projektowanych albo podpisanych umów, formularzy rejestracyjnych na szkolenia i list obecności, ze źródeł publicznie dostępnych.

IV. 

Do danych osobowych mogą mieć dostęp następujące kategorie odbiorców danych:

 1. organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa, w tym organy administracji państw członkowskich UE oraz państw spoza UE uczestniczących w systemie handlu uprawnieniami do emisji;
 2. podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, przy pomocy których realizowana jest dostawa korespondencji;
 3. akredytowani weryfikatorzy;
 4. podmioty obsługi informatycznej, kancelarie prawne;
 5. podmioty uczestniczące w realizacji działalności statutowej Administratora;
 6. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

V. 

Kategoriami przetwarzanych danych osobowych są dane identyfikacyjne i dane kontaktowe.

VI. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze.

W przypadku rekrutacji i szkoleń dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji albo szkolenia, chyba że zostanie wyrażona dodatkowa zgoda na dalsze ich przetwarzanie.

VII. 

Zgodnie z art. 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 RODO, o ile przepisy RODO nie stanowią inaczej, przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii oraz prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych;
 2. w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

VIII. 

W ramach przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Wykorzystywanie plików „cookies" na stronie internetowej KOBiZE

Pliki "cookies" (tzw. "ciasteczka") to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na dysku twardym Użytkownika korzystającego z każdego serwisu internetowego. Zazwyczaj zawierają one informacje o nazwie strony internetowej, z której pochodzą, czasie przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalnym numerze.

KOBiZE wykorzystuje pliki typu "cookies" w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej KOBiZE przez Użytkowników i nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji o Użytkowniku. Działanie to nie służy zbieraniu ani przetwarzaniu danych osobowych. Istnieje możliwość wyłączenia funkcji "cookies" za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika, jednak może to spowodować utratę dostępu do niektórych funkcji systemu.

W serwisach KOBiZE pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. W tym celu nasza witryna korzysta z narzędzia analizy wykorzystywania witryn WWW Google Analytics udostępnianego przez firmę Google, Inc. (Google). Google Analytics to narzędzie do analizy wykorzystania witryn internetowych, które pomaga nam dowiedzieć się, jak użytkownicy (anonimowo) korzystają z naszego systemu, np. dzienna ilość odwiedzin, które podstrony są najczęściej wyświetlane itd. Z naszej witryny usługa Google Analytics gromadzi tylko anonimowe informacje (w.g. polityki prywatności Google Analytics nawet nie wolno przesyłać żadnych danych pozwalających na identyfikację osoby (Polityce prywatności Google).

Użycie adresu IP

Każdemu komputerowi i urządzeniu podłączonemu do Internetu przypisany jest unikatowy numer IP, nazywany adresem protokołu internetowego. Ponieważ numery te są zwykle przypisywane zbiorczo w blokach uzależnionych od krajów, adres IP może często służyć do identyfikacji państwa, województwa i miasta, z którego dany komputer łączy się z Internetem. Usługa Google Analytics rejestruje adresy IP użytkowników stron internetowych, aby umożliwić właścicielom witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby odwiedzające ich serwisy.

KOBiZE informuje, że w momencie połączenia się przez Użytkownika ze stroną internetową KOBiZE, w logach systemowych pojawiają się informacje o numerze (w tym IP), a także czasie połączenia ze stroną internetową oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika. KOBiZE w celach technicznych przetwarza te informacje zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

KOBiZE oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisów, poprzez zastosowanie odpowiednich administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem.

Dane dotyczące użytkowników niniejszego serwisu zbierane w celu optymalizacji jego funkcjonowania mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki te nie zawierają danych umożliwiających identyfikację użytkowników.