Jesteś tutaj:

Często zadawane pytania w kategorii: Pozostałe pytania

Drukuj
1 Jaką podstawę prawną należy podać przy ubieganiu się o informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK)?

W przypadku ubiegania się o informację z KRK przez (Dodatkowych) Upoważnionych Przedstawicieli, jako podstawę prawną należy podać załącznik VIII pkt 5 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiającego rejestr Unii zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 280/2004/WE i nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającego rozporządzenia Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 (Dz. U. L 122 z 3.5.2013, z późn. zm.).

Natomiast w przypadku ubiegania się o informację z KRK przez osoby fizyczne składające wniosek lub przez reprezentantów (członków zarządu) osoby prawnej, jako podstawę prawną należy podać załącznik IV pkt 7 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiającego rejestr Unii zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 280/2004/WE i nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającego rozporządzenia Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 (Dz. U. L 122 z 3.5.2013, z późn. zm.).

Informacje powinny pochodzić z rejestru karnego państwa, którego obywatelem jest osoba składająca dokument i nie powinny być starsze niż trzy miesiące licząc od daty złożenia wniosku.

Informujemy, że osoba która posiada obywatelstwo państwa członkowskiego UE, inne niż obywatelstwo polskie, może złożyć wniosek i uzyskać informację w Polsce, w Krajowym Rejestrze Karnym. Do wydawanej informacji powinna zostać wówczas dołączona informacja z Rejestru Karnego państwa, którego obywatelem jest osoba, której wniosek dotyczy. W tym przypadku, wniosek z zapytaniem o udzielenie informacji musi zostać złożony samodzielnie przez daną osobę, a nie np. przez pracodawcę.

Informacja z rejestru karnego powinna zostać złożona w oryginale lub w postaci kopii potwierdzonej notarialnie, lub w postaci pliku w formie elektronicznej podpisanego certyfikatem cyfrowym przesłanego na  rejestr@kobize.pl  .

2 Czym jest identyfikator EPRTR i gdzie go można sprawdzić?

Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (E - PRTR) jest systemem ewidencji i raportowania zanieczyszczeń, stosowanym przez kraje członkowskie Unii Europejskiej. Jest on ściśle powiązany z realizacją dyrektywy IPPC (dyrektywa wprowadzająca system pozwoleń zintegrowanych).

Identyfikator EPRTR jest nadawany każdej instalacji, na którą został nałożony obowiązek sprawozdawczy w zakresie uwalniania i transferów zanieczyszczeń i odpadów poza miejsce ich powstania.

Obowiązek ten istnieje, gdy spełnione są obydwa poniższe warunki łącznie:

  • w przypadku prowadzenia działalności wyszczególnionej w załączniku I do rozporządzenia E-PRTR nr 166/2006 i przekroczenia progu wydajności w nim podanego,
  • w przypadku przekroczenia określonych w załączniku II do rozporządzenia E-PRTR nr 166/2006 wartości progowych uwalniania lub wartości progowych transferu poza miejsce powstania zanieczyszczeń zawartych w ściekach przeznaczonych do oczyszczenia lub wartości progowe odpadów.

Jeżeli instalacja nie posiada nadanego nr EPRTR w formularzu wniosku do Rejestru Unii należy wpisać ‘nd.’.

3 Gdzie znajdę wykaz aktów prawnych związanych z Rejestrem Unii oraz systemem handlu uprawnieniami do emisji?

Wykaz aktów prawnych znajduje się na stronie internetowej: www.kobize.pl w zakładce Prawo. Ponadto, wszystkie akty prawne Unii Europejskiej dostępne są na stronie EUR-Lex (Baza aktów prawnych Unii Europejskiej): http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

4 Gdzie można znaleźć informacje dostępne publicznie?

Informacje dostępne publicznie znajdują się na stronie internetowej Komisji Europejskiej, pod adresem: http://ec.europa.eu/environment/ets/ oraz na stronie KOBiZE w zakładce Rejestr uprawnień – Raporty publiczne