Jesteś tutaj:

Prawo

Drukuj

Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2015 r., Poz. 1223)

Ustawa określa zasady funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Zastąpiła ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz wprowadziła m. in. zmiany w obszarze administrowania rachunkami w Rejestrze Unii

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, Poz. 1070, z późn.zm)

Ustawa określa m.in. zadania KOBiZE, zasady funkcjonowania krajowego rejestru jednostek Kioto i uprawnień do emisji, szczegółowy sposób realizacji projektów wspólnych wdrożeń (tzw. JI) oraz zasady funkcjonowania Krajowego systemu zielonych inwestycji.

Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 275 z 2003, z późn. zm.)

Dyrektywa unijna dotycząca funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji na terenie Wspólnoty.

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiające rejestr Unii zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 280/2004/WE i 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylające rozporządzenia Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 (Dz. Urz. UE L 122 z 2013, s.1)

Tzw. Rozporządzenie Rejestrowe, reguluje zasady funkcjonowania Rejestru Unii.

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1123/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie określania uprawnień do międzynarodowych jednostek emisji zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 299 z 2013, s.32)

Rozporządzenie (tzw. RICE) reguluje wykorzystanie jednostek Kioto w okresie 2013-2020 przez prowadzących instalacje oraz operatorów statków powietrznych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 525/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, mających znaczenie dla zmiany klimatu, oraz uchylające decyzję nr 280/2004/WE (Dz. Urz. UE L 165 z 2013, s.13)

Rozporządzenie przedstawia techniczne aspekty niezbędne do wykonania Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.  

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU