Jesteś tutaj:

Zanieczyszczenia powietrza

Drukuj

Inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń do powietrza jest sporządzana na potrzeby statystyki krajowej, wymagań Unii Europejskiej i zobowiązań wobec organizacji międzynarodowych w ramach:

 • Unii Europejskiej, Eurostatu i Europejskiej Agencji Środowiska (EEA);
 • Konwencji NZ w sprawie transgranicznego transportu zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości; (LRTAP), EKG ONZ i europejskiego programu EMEP.

Inwentaryzacja emisji w skali kraju obejmuje następujące zanieczyszczenia i ich grupy:

 • dwutlenek siarki, tlenki azotu, amoniak, tlenek węgla;
 • pył zawieszony (całkowity - TSP, oraz frakcje drobne: PM10 i PM2.5);
 • metale ciężkie (w tym raportowane obowiązkowo do EKG ONZ/EMEP: kadm, rtęć i ołów oraz raportowane dotychczas na zasadzie dobrowolności: arsen, chrom, cynk, miedź i nikiel)
  niemetanowe lotne związki organiczne;
 • trwałe zanieczyszczenia organiczne - TZO (w tym dioksyny i furany, polichlorowane bifenyle, heksachlorobenzen, benzo(a)piren oraz trzy inne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne - WWA).

Procedura wykonywania krajowej inwentaryzacji emisji obejmuje następujące zadania:

 • opracowanie zbiorów współczynników emisji dla każdej kategorii i podkategorii
 • opracowanie zestawu danych o aktywnościach źródeł emisji
 • wykonanie obliczeń i sporządzenie tabel wyników dla poszczególnych kategorii oraz tabel zbiorczych w formacie określonym przez EKG ONZ/EMEP.

Opracowanie zbiorów współczynników emisji dla każdej kategorii i podkategorii źródeł emisji zostało dokonane poprzez:

 • dobór współczynników emisji z krajowych źródeł danych;
 • dobór współczynników emisji ze źródeł EMEP/CORINAIR oraz innych publikowanych źródeł w przypadku braku danych krajowych.

 

Wielkość emisji - dane podstawowe

Zanieczyszczenie

2014

2015

2015/2014

 

Mg

 

[%]

SO2    

714 592,7

690 260,2

96,59

NOx

720 401,1

713 803,8

99,08

NH3

269 184,1

267 100,7

99,23

CO

2 407 022,6

2 401 347,1

99,76

NMLZO

517 430,8

530 618,9

102,55

TSP

324 461,6

317 739,3

98,06

PM10

223 451,9

221 115,6

99,09

PM2.5

125 515,0

124 562,5

99,45

BC

23 973,1

24 432,8

102,01

Ołów (Pb)

513,8

507,8

98,84

Kadm (Cd)

13,7

13,5

98,39

Rtęć (Hg)

9,6

10,6

110,25

Arsen (As)

43,9

43,5

98,98

Chrom (Cr)

47,3

47,3

100,08

Miedź (Cu)

408,9

415,6

101,62

Nikiel (Ni)

133, 9

138,5

103,48

Cynk (Zn)

1 427,6

1 407,1

98,56

 

kg 

 

PCB

685,2

678,0

98,95

HCB

13,6

13,3

98,08

WWA

140 080,0

139 428,7

99,54

 

g I-TEQ 

 

Dioksyny i furany

282,1

290,2

102,87

 

Raporty

Opis: Raport „Krajowy bilans emisji SO2, NOx, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2014 – 2015 w układzie klasyfikacji SNAP. Raport syntetyczny”. Wersja polska.

Bilans emisji zanieczyszczeń przekazany w 2017 r. do Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) i Konwencji NZ w sprawie transgranicznego transportu zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości (LRTAP).

Opis: Raport „P o l a n d ’ s Informative Inventory Report 2017”. Wersja angielska.

Raport zawiera dane za rok 2014 i 2015, opis metodyki stosowanej przy bilansowaniu emisji zanieczyszczeń oraz analizę głównych źródeł emisji (key categories) i trendy emisji od roku 1990. Raport przekazany w marcu 2017 do Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) i Konwencji NZ w sprawie transgranicznego transportu zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości (LRTAP).

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU
ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY