Jesteś tutaj:

Zanieczyszczenia powietrza

Drukuj

Inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń do powietrza jest sporządzana na potrzeby statystyki krajowej, wymagań Unii Europejskiej i zobowiązań wobec organizacji międzynarodowych w ramach:

 • Unii Europejskiej, Eurostatu i Europejskiej Agencji Środowiska (EEA);
 • Konwencji NZ w sprawie transgranicznego transportu zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości; (LRTAP), EKG ONZ i europejskiego programu EMEP.

Inwentaryzacja emisji w skali kraju obejmuje następujące zanieczyszczenia i ich grupy:

 • dwutlenek siarki, tlenki azotu, amoniak, tlenek węgla;
 • pył zawieszony (całkowity - TSP, oraz frakcje drobne: PM10 i PM2.5);
 • metale ciężkie (w tym raportowane obowiązkowo do EKG ONZ/EMEP: kadm, rtęć i ołów oraz raportowane dotychczas na zasadzie dobrowolności: arsen, chrom, cynk, miedź i nikiel)
  niemetanowe lotne związki organiczne;
 • trwałe zanieczyszczenia organiczne - TZO (w tym dioksyny i furany, polichlorowane bifenyle, heksachlorobenzen, benzo(a)piren oraz trzy inne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne - WWA).

Procedura wykonywania krajowej inwentaryzacji emisji obejmuje następujące zadania:

 • opracowanie zbiorów współczynników emisji dla każdej kategorii i podkategorii
 • opracowanie zestawu danych o aktywnościach źródeł emisji
 • wykonanie obliczeń i sporządzenie tabel wyników dla poszczególnych kategorii oraz tabel zbiorczych w formacie określonym przez EKG ONZ/EMEP.

Opracowanie zbiorów współczynników emisji dla każdej kategorii i podkategorii źródeł emisji zostało dokonane poprzez:

 • dobór współczynników emisji z krajowych źródeł danych;
 • dobór współczynników emisji ze źródeł EMEP/CORINAIR oraz innych publikowanych źródeł w przypadku braku danych krajowych.

 

Wielkość emisji - dane podstawowe

Zanieczyszczenie

2015

2016

2016/2015

 

Mg 

[%]

SO2    

701 831,5

581 520,3

82,86

NOx

704 824,3

726 431,2

103,07

NH3

267 312,2

267 107,2

99,92

CO

2 370 432,8

2 505 631,3

105,70

NMLZO

590 627,8

608 858,3

103,09

TSP

342 017,6

352 306,1

103,01

PM10

248 654,5

259 165,3

104,23

PM2.5

138 343,5

145 506,9

105,18

BC

19 794,0

21 260,7

107,41

Ołów (Pb)

420,9

418,3

99,38

Kadm (Cd)

12,3

13,1

106,63

Rtęć (Hg)

10,6

10,3

97,85

Arsen (As)

30,7

28,3

92,14

Chrom (Cr)

32,7

33,9

103,79

Miedź (Cu)

329,6

316,5

96,04

Nikiel (Ni)

81,6

82,4

100,89

Cynk (Zn)

863,2

836,8

96,93

 

kg 

 

PCB

627,3

634,3

101,11

HCB

4,8

4,9

101,89

WWA

139 467,9

146 344,4

104,93

 

g I-TEQ 

 

Dioksyny i furany

290,0

282,3

97.37

Raporty 

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU