Jesteś tutaj:

Cztery projekty rozporządzeń określających zasady funkcjonowania Rejestru Unii

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dniu 9.01.2019 r. Komisja Europejska opublikowała na swojej stronie internetowej cztery projekty aktów delegowanych: 

- rozporządzenia delegowanego uzupełniającego Dyrektywę 2003/87/WE dotyczącego funkcjonowania Rejestru Unii w obrębie systemu handlu uprawnieniami do emisji - EU ETS w okresie 2021-2030 (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-86335_en); 

- rozporządzenia delegowanego zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) Nr 389/2013 w zakresie w jakim dotyczy rejestru Kioto (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-86378_en); 

- rozporządzenia delegowanego dotyczącego funkcjonowania Rejestru Unii w związku z zobowiązaniem państw członkowskich do rocznych redukcji emisji gazów cieplarnianych w okresie 2021-2030 na mocy rozporządzenia 2018/842 (tzw. Effort Sharing Regulation – ESR) (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-86391_en); 

- rozporządzenia delegowanego dotyczącego funkcjonowania Rejestru Unii w związku z włączeniem emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 na mocy rozporządzenia 2018/841 (tzw. działalność LULUCF) (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-86401_en). 

Projektowane rozporządzenia (z wyjątkiem rozporządzenia dotyczącego wdrożenia drugiego okresu Protokołu z Kioto) mają zastąpić obecnie obowiązujące Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. (Dz. U. UE L 122 z 3.5.2013 ze zm.). Przepisy mają formę aktów delegowanych, które mogą zmieniać inne niż istotne elementy aktów będących podstawą ich przyjęcia. 

Uwagi do projektów aktów prawnych mogą być przez Państwa zgłaszane w ramach konsultacji za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej Komisji Europejskiej do dnia 6 lutego br.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU