Opłaty za rachunki


Typ rachunku Opłata za otwarcie rachunku Opłata roczna za prowadzenie rachunku
Rachunek Instalacji 100 Euro* 25 Euro**
Rachunek Operatora Statków Powietrznych 100 Euro* 25 Euro**
Osobisty Rachunek Posiadania 100 Euro* 25 Euro**
Rachunek Obrotowy 0 Euro* 0 Euro**


* zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. 1 wnosi się opłatę w wysokości stanowiącej równowartość 100 euro, w przeliczeniu na złote polskie według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień wniesienia opłaty

** zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. 1 wnosi się opłatę w wysokości stanowiącej równowartość 25 euro, w przeliczeniu na złote polskie według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, za który wnoszona jest opłata. Opłaty nie wnosi się za rok, w którym rachunek został otwarty.

Wszystkie wpłaty związane z otwieraniem i utrzymaniem rachunku powinny być wnoszone na wyodrębniony rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
BGK III/o Warszawa  nr konta: 22 1130 1062 0000 0109 9520 0012, kod SWIFT : GOSK PL PW

1 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych  (Dz. U. nr 122, poz. 695)


 

Krajowy Rejestr Uprawnień

Copyright:
Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna