Gazy Cieplarniane


Inwentaryzacja krajowa obejmuje następujące gazy cieplarniane: dwutlenek węgla – CO2, metan – CH4, podtlenek azotu – N2O, sześciofluorek siarki – SF6, grupy gazów HFC (fluorowęglowodory: HFC-23, HFC-32, HFC-125, HFC-134a, HFC-143a, HFC-152a, HCF227ea) i grupy gazów PFC (perfluorowęglowodory: CF4, C2F6, C4F10) oraz następujące prekursory gazów cieplarnianych: tlenek węgla - CO, tlenki azotu (NO + NO2) - NOX, niemetanowe lotne związki organiczne – NMLZO jak również dwutlenku siarki – SO2.

Krajowa inwentaryzacja i towarzyszące jej tablice w układzie Common Reporting Format (CRF) zostały przygotowane zgodnie z uaktualnionymi wskazówkami UNFCCC Reporting Guidelines on Annual Inventories (FCCC/SBSTA/2006/9). Wytyczne stosowane do obliczania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych są zgodne z metodami zalecanymi w podstawowych publikacjach Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC), a mianowicie Revised 1996 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories oraz Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories.

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi IPCC, w celu uzyskania dokładniejszych danych o emisji zastosowano, tam gdzie to było możliwe, krajowe metody szacowania emisji.


Wielkość emisji – dane podstawoweW maju 2014 r. Krajowy ośrodek zaktualizował inwentaryzację emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych za 2012 r. (wraz z trendem od roku bazowego 1988), co było spowodowane przede wszystkim uwzględnieniem najnowszych danych z sektora energii i przemysłu oraz zastosowania rekomendacji wynikających z przeprowadzonych przeglądów krajowych inwentaryzacji.


Całkowita emisja gazów cieplarnianych w 2012 r. wyniosła 399 267,97 Gg ekwiwalentu CO2 (bez uwzględnienia sektora 5 Użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo). Emisja głównych gazów cieplarnianych w podziale na sektory została przedstawiona w tabeli poniżej.

2012

Gg

CO2

CH4

N2O

Krajowa emisja brutto

(bez uwzględnienia sektora 5)

320 861,67

1 953,93

95,45

Krajowa emisja netto

(z uwzględnieniem sektora 5)

286 189,28

2 062,15

97,21

1. Energia

302 127,65

734,85

6,77

A. Spalanie paliw

298 403,80

149,46

6,77

B. Emisja lotna z paliw

3 723,85

585,38

0,0

2. Procesy przemysłowe

17 819,61

14,47

3,39

3. Stosowanie rozpuszczalników i innych produktów

635,67

-

0,40

4. Rolnictwo

-

545,79

81,27

5. Użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo

–34 672,39

108,21

1,76

6. Odpady

278,74

658,83

3,63

 

Szczegółowe wyniki inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych wraz z metodyką ich szacowania przedstawiono w Krajowym raporcie inwentaryzacyjnym 2014 oraz tabelach CRF wskazanych poniżej.


Raporty

Opis: Krajowy raport inwentaryzacyjny 2014 zawierający dane o krajowych emisjach gazów cieplarnianych za lata 1988−2012.
Plik: NIR-2014-PL-v1.3.pdf


Opis: Krajowy raport inwentaryzacyjny 2014 w języku angielskim (National Inventory Report 2014) zawierający dane o krajowych emisjach gazów cieplarnianych za lata 1988−2012. Zaktualizowany raport został zgłoszony do sekretariatu UNFCCC w dniu 27.05.2014.
Plik: NIR-2014-PL-en-v1.3.pdf

Opis: Pakiet tabel z danymi o emisjach gazów cieplarnianych w układzie CRF. Zawiera szczegółowe dane o emisjach dla lat 1988-2012. Zaktualizowane dane zostały zgłoszone do sekretariatu UNFCCC w dniu 27.05.2014.
Plik: CRF-1988-2012-v1.3.zip


 

Krajowy Rejestr Uprawnień

Copyright:
Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna